Marte Mari Moen Hovlund i Rødt Sortland har fått svar fra Statsforvalteren når det gjelder ønsket om egen bystrand på Sortland.

Partiet har stilt spørsmål om prosessene som gjelder for bystranda på Sortland, som har vært et stridstema mellom de politiske partiene nå får kommunevalget.

Sekssjonsleder Tore Vatne hos Statsforvalteren i Nordland opplyser til Rødt Sortland at kommunen står overfor utfordringer når det gjelder arealplanlegging og konflikter knyttet til strandsone.

I følge Statsforvalteren er det nødvendig med utarbeidelse av en reguleringsplan for å sette i gang tiltak i området. Oppstart av slike planer skal varsles til relevante offentlige organer og andre interesserte parter. Det er foreløpig ikke mottatt noen oppstartsvarsel for det aktuelle området.

Forvalteren opplyser at det under en orientering i formannskapet den 29. juni 2023 ble det diskutert samarbeid mellom grunneierne med tanke på fremtidig regulering. Det understrekes at allerede vedtatte planer skal legges til grunn for tiltak i samsvar med plan- og bygningsloven. Imidlertid har kommunen muligheten til å justere planene i tråd med overordnede retningslinjer.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 har private tiltakshavere rett til å foreslå detaljregulering, men kommunen er ikke forpliktet til å fremme disse forslagene. Lovens § 12-11 fastsetter behandlingsreglene for forslagsstillers rettigheter.

Naturmangfoldloven gir prinsipper som skal veilede offentlig myndighet i å ivareta naturmangfold, selv om den ikke forbyr tiltak som påvirker dette. Lovens mål er å sikre at naturverdier vurderes ved myndighetsutøvelse. Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt før innføringen av naturmangfoldloven, men prinsippene vil gjelde for nye planer.

Allemannsretten begrenser ikke i seg selv adgangen til tiltak, men nasjonale mål for friluftsliv må tas i betraktning ved planlegging. Plan- og bygningsloven § 1-8 fastsetter en 100-meters grense fra strandlinjen for tiltak, med unntak dersom kommunen har fastsatt en annen byggegrense.

Statsforvalteren poengterer viktigheten av å vurdere naturmangfold, friluftslivsområder, kulturmiljø og landskap i planleggingen, i samsvar med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027. Statsforvalteren har myndighet til å inngi innsigelser til planforslag av nasjonal eller regional betydning, heter det i en orientering til Rødt Sortland.

Statsforvalteren vil være en hørings- og klageinstans for reguleringsplaner i området.

Forrige artikkelDatatilsynet avslutter personvernsak i Sortland kommune
Neste artikkelKosmetisk sykepleier etablerer seg på Sortland