Melbu båtforening casher inn 900.000 kroner av et tidligere krav på totalt 1, 6 millioner kroner overfor Hadsel kommune. Det vedtok formannskapet i juni.

Det var i forbindelse med havneutbygging på Melbu at formannskapet i 2005 vedtok å skaffe erstatningsgrunn til Melbu båtforening, ettersom båtforeningen eide grunnen der det nye havneinnløpet skulle anlegges, heter det i saksframlegget til formannskapets møte den 4. juni 2015.

På grunn av havneutbyggingen måtte båtforeningen flytte deler av sitt anlegg til andre steder i havna. Det som måtte flyttes var, jf. brev fra båtforeningen i 2009, oljeanlegg, «D-kaia» og «øvrig infrastruktur».

Erstatningsgrunn var klar i juni 2007, og er et område som er utskilt til eget bruksnummer. Området manglet pr. 2009 infrastruktur, men båtforeningen har i ettertid fått dette på plass gjennom dugnadsarbeid.

Erstatningsgrunnen er utskilt, oppmålt og registrert, men ikke formelt overdratt fra Gulstad Grunneierlag til Melbu båtforening. Arbeidet med å få overskjøtet arealene er noe rådmannen jobber med, men med flere eiere og ulike interesser i grunneierlaget, er dette en sak som har tatt og tar lang tid å få avsluttet, skriver saksbehandler og konstituert teknisk sjef, Mats André Aas i sin saksutredning.

Båtforeningen har hatt «store materialutgifter» og har brukt «mye arbeidstid» på arbeidet med flytting og etablering av infrastruktur. I følge båtforeningen er dette kostnader de er påført som følge av ombygging av Melbu havn, og båtforeningen krevde i 2009 disse kostnadene dekket av Hadsel kommune.

Det ble i den forbindelse sendt et krav til kommunen i 2009, hvor det går frem at noe arbeid gjenstod på tidspunktet for kravet. Det går imidlertid frem at sluttføring av arbeidet ikke ville medføre nye krav fra båtforeningen. I følge foreningen kunne de dokumentere arbeidstiden og materialkostnadene. Båtforeningen, ved daværende leder, la ved et «forslag til endelig oppgjør», hvor deres utgifter var listet opp.

Totalt beløper båtforeningens forslag til oppgjør 1 628 500 kr. I dette forslaget er 2 681 dugnadstimer á kr. 150 medregnet. I tillegg er det ført opp utgifter til materiell, ekstra havnebeskyttelse (moloforlengelse), strømtilførsel/veilys på erstatningsområdet, anbudskostnader i forbindelse med opparbeidelse av adkomst til oljeanlegget og indeksregulerte etableringskostnader for oljeanlegget fra 1995.

Rådmannen har gjennom dialog med båtforeningen, og deres nye ledelse, kommet til enighet om at opprinnelig krav fra 2009 er urimelig høyt. Gjennom dialogen har det kommet frem at båtforeningen vil akseptere en sum i størrelsesorden 900 000 kr som et endelig oppgjør i saken. Kravet fra båtforeningen er altså redusert til i overkant av halvparten av opprinnelig krav. Dette innebærer i praksis at man kan trekke fra betaling for utførte dugnadstimer, samt ytterligere ca. 300 000 kr fra det opprinnelige kravet.

Rådmannen finner at dette må være en akseptabel løsning for å avslutte saken. En avslutning av saken er svært ønskelig for begge parter, da dette er en sak som har pågått i svært lang tid uten en endelig løsning. Formannskapet vedtok derfor at Hadsel kommune betaler kr. 900 000,- til Melbu båtforening for utgifter knyttet til pålagt flytting av småbåthavn i forbindelse med etablering av nytt havneinnløp på Melbu.

Forrige artikkelStaten krever penger fra Hadsel kommune
Neste artikkelNesset-firma planlegger sykkelveien til Melbu